Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Aktualności

RODO - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu

Rozmiar czcionki:

 INFORMACJA

Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem udostępnionych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu - Pani/Pana danych osobowych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu realizując zadania publiczne na rzecz i w interesie mieszkańców powiatu przetwarza dane osobowe osób fizycznych. Realizując podstawową zasadę RODO polegającą na rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, którego siedziba mieści się przy Placu Wojewódzkim 3, 98-200 Sieradz.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniew Sieradzu
adres:
Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, pok. 410 (sekretariat)
Tel.
43 827 18 07, 43 822 05 01 w. 410
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: https://pcprsieradz.pl

2. W jednostce powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który stoi na straży przestrzegania zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w jednostce.

KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Tel.
505 896 828
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W razie wątpliwości lub pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych – prosimy o kontakt z Inspektorem drogą komunikacji elektronicznej, telefonicznym lub osobistym (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania).

3. Administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO przetwarza dane osobowe, w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) p
rzetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d)
przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
e)
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Dane wrażliwe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust 2 a, b, c, g, h, j RODO.

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów ustaw:

a) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
b)
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
c) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
d)
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
e) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych.

5. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w ściśle określonym celu, o którym będziemy informować, przy pozyskiwaniu danych osobowych (z wyłączeniem sytuacji, w których przepis prawa polskiego zwalnia jednostkę od obowiązku informacyjnego).

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania.

7. Dane osobowe mogą być przekazywane:

a) upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek
b) dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
c)
podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania.

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, co do zasady przysługują następujące prawa:

a) prawo do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych
b) prawo dostępu do treści swoich danych
c)
prawo do informacji o przetwarzanych danych osobowych, określonych w art. 15 ust. 1 RODO
d)
prawo do sprostowania nieprawidłowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
e)
prawo do bycia zapomnianym, w sytuacji gdy przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego jednostki oraz wykonywania zadań publicznych lub sprawowania władzy publicznej
f) prawo do ograniczenia przetwarzania danych
g) prawo do przenoszenia danych innemu administratorowi (jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie zgody lub w związku z zawarciem umowy)
h)
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w związku ze szczególną sytuacją (prawo to przysługuje wówczas, gdy jednostka przetwarza dane w związku z realizacją zadania publicznego)
i)
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wnioski dotyczące praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można składać osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, sekretariat pok. nr 410 lub pocztą, faxem lub drogą mailową.

11. Podawanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne.

12. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez jednostkę danych osobowych jest niezgodne z RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.