Sukcesem zakończyły się starania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu o pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych na realizację nowatorskich działań na rzecz wychowanków pieczy zastępczej oraz ich opiekunów. Dzięki temu wkrótce zostanie podpisana umowa na realizację projektu „W Rodzinie Najlepiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. Kwota dofinansowania z środków unijnych to 1706782,25zł.