Koło Terenowe nr 19 Polskiego Związku Niewidomych w Sieradzu

w ramach współpracy z

Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

zaprasza na spotkanie

dotyczące prawa do dostępności i postępowania skargowego na jej brak.

Podczas spotkania przedstawiciele Funduszu Anna Ciupa i Przemysław Suligorski zapoznają z informacjami:

  • kto ma prawo do dostępności;
  • kto ma obowiązek zapewnić dostępność;
  • co zrobić kiedy podmiot publiczny jest niedostępny.

Spotkanie odbędzie się 11 czerwca 2024 r. godz. 11:00 w Sieradzu w Spółdzielczym Domu Kultury, Aleja Pokoju 11 (sala na I piętrze).


Plakat na spotkanie


logo Zdrowe Łódzkie na plus

ROZEZNANIE RYNKU
Realizacja zajęć w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej
dla uczniów szkół powiatowych
w ramach zadania pod nazwą „Zdrowe Łódzkie na plus”

W związku z otrzymaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację działań z zakresu promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki chorób w ramach zadania pod nazwą „Zdrowe Łódzkie na plus”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi obejmującej: Realizację zajęć w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej dla grupy uczniów ze szkół powiatowych w Powiecie Sieradzkim.


Szczegóły z załączonym pliku PDF:

 ICON PDF

 

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINlE W SIERADZU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Informatyka w wymiarze 1 etat
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3, lV piętro (sekretariat-pokoj 410) lub przesłać pocztą na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Nabór na wolne stanowisko pracy lnformatyka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu - nabór nr 1" w terminie do dnia 7 czerwca 2024 roku do godz. 13.00 (decyduje data wpływu).

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Psychologa

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu przy placu Wojewódzkim 3


Szczegóły w niżej zamieszczonym załączniku PDF:

Pobierz plik PDF z pełnym ogłoszeniem do druku


 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy: złożyć osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu (sekretariat Dyrektora PCPR w Sieradzu, IV piętro, pokój 410) lub przesłać pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na wolne stanowisko pracy Psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu” do dnia 29.02.2024 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do PCPR w Sieradzu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip-pcpr.spsieradz.finn.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie PCPR w Sieradzu, plac Wojewódzki 3 przez okres co najmniej 3 miesięcy.