Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Informacje ogólne

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla:

 • osób w podeszłym wieku;
 • osób przewlekle somatycznie chorych
 • osób przewlekle psychicznie chorych
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
 • osób niepełnosprawnych fizycznie
 • osób uzależnionych od alkoholu

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Wniosek o skierowanie do domu pomocy społecznej należy składać we właściwym ośrodku pomocy społecznej, który przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy i kompletuje niezbędną do wydania decyzji dokumentację.  

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych opiekun prawny musi uzyskać zgodę Sądu Rodzinnego na umieszczenie podopiecznego w domu pomocy społecznej.

Decyzję o umieszczeniu  w domu pomocy społecznej wydaje starosta powiatu prowadzącego dom.

Domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie Powiatu Sieradzkiego

Na terenie Powiatu Sieradzkiego funkcjonują trzy domy pomocy społecznej:

 • Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach
 • Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu z filią w Rożdzałach
 • Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu (ul. Dominikańska 16)

Starosta Sieradzki przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje  nadzór nad ich działalnością.

Wszystkie  nasze domy posiadają stałe zezwolenie na prowadzenie.  

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH

Biskupice 72                                                             

98-210 Sieradz 2

tel/fax.: (43) 827-46-95

e- mail: 

strona www: DPS Biskupice

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach przeznaczony jest dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych. Placówka dysponuje 100 miejscami.    

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIERADZU (UL. ARMII KRAJOWEJ 34) Z FILIĄ W ROŻDŻAŁACH

ul. Armii Krajowej 34

98-200 Sieradz

tel. (43) 827-69-80

fax.: (43) 827-96-74

e- mail:

strona www: DPS Sieradz

Filia w Rożdżałach

Rożdżały 7

98-290 Warta

tel.:(43) 829-68-57
fax: (43) 829-67-02

Dom Pomocy Społecznej  w Sieradzu przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych, natomiast filia w Rożdżałach przyjmuje osoby przewlekle psychicznie chorych i osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie.  Placówka w Sieradzu dysponuje 363 miejscami: w tym 240 miejsc w Sieradzu, 123 miejsc w Rożdzałach (dla osób niep. intelektualnie 87, dla osób przewlekle psychicznie chorych 36).

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIERADZU (UL. DOMINIKAŃSKA 16)

ul. Dominikańska 16

98-200 Sieradz

tel/fax: (43) 822-38-39 

e- mail: 

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu przeznaczony jest dla dorosłych niepełnosprawnych intelektulanie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Placówka dysponuje 35 miejscami. DPS prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek  SJK  w Sieradzu.

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 • mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca

Na podstawie Zarządzenia nr 9/2024 Starosty Sieradzkiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Sieradzkiego w 2024 roku z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Sieradzkiego w 2024 roku (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2024.893) średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w powiatowych domach pomocy społecznej  na terenie powiatu sieradzkiego przedstawia się następująco:

 • Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu (ul. Armii Krajowej 34, 98-200 Sieradz) – w wysokości 6.717,60 (słownie złotych: sześć tysięcy siedemset siedemnaście 60/100);
 • Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach (Biskupice 72, 98-200 Sieradz) – w wysokości 7.172,23 (słownie złotych: siedem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa 23/100);
 • Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu (ul. Dominikańska 16, 98-200 Sieradz) – w wysokości 6.975,40 zł (słownie złotych: sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć 40/100).