Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu

Plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz
tel./fax. 43 822 03 69
tel. 43 822 05 01, wew. 318 - sekretariat
tel. 43 822 05 01, wew. 319 - przewodniczący
poczta e-mail:
 

 dokumenty

Wnioski i formularze
do pobrania

Godziny pracy:

1. Poniedziałek   
- 07.30 - 15.30
2. Wtorek - 07.30 - 15.30
3. Środa - 07.30 - 15.30
4. Czwartek - 07.30 - 15.30
5. Piątek - 07.30 - 15.30
6. Sobota - nieczynne
7. Niedziela - nieczynne

Sekretariat obsługuje interesantów w godzinach 08.00 - 15.00 w każdy dzień roboczy.

 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Złożenie do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu podań, wniosków i skarg w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej możliwe jest przy użyciu dedykowanych formularzy udostępnionych na platformie ePUAP. Platforma ta wytwarza urzędowe poświadczenie odbioru dokumentów elektronicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pismo ogólne do podmiotu publicznego – ePUAP

(Z formularza mogą korzystać również osoby fizyczne i podmioty publiczne)

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu: /677bx2ynxs/SkrytkaESP

 

INNE FORMY KOMUNIKACJI

Niezależnie od wprowadzonego kanału komunikacji poprzez skrzynkę podawczą osoby, które nie dysponują środkami do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, mogą korzystać z poczty e-mail:

Adres ten nie służy do składania podań w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Podania powinny spełniać wymogi określone w art. 63 ww. ustawy, tj. mogą być wnoszone m.in. za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu.

Dla wniosków przesłanych pocztą elektroniczną Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu nie wystawia Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO).

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  • listownie: ul. Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz
  • przez email:

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Sławomir Mazur. Można się z nim kontaktować telefonicznie pod numerem 727931623 lub e-mailem na adres:

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO[1]) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu Państwa wniosek przekazał.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń[2] oraz podmioty, z którymi Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

 

[1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – nazywanego dalej RODO

[2] Sytuacja dotyczy głównie podmiotów świadczących usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. ePUAP w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 180)