KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 ) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu.

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy:

- telefonicznie: 43 822 03 69 lub 43 822 05 01 wew. 318

- listownie: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu, ul. Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz

- e-mail:

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Sławomir Mazur, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 727931623 lub adresem e-mail:

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, na podstawie ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

  • wydania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

  • wydania karty parkingowej na postawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

4. Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wypełnić obowiązki wynikające z zawartych umów lub przepisów prawa, w tym należycie wykonać usługę, bądź skorzystać z przysługujących nam uprawnień, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, banki, ubezpieczyciele, kancelarie prawne, doradcy podatkowi, biegli rewidenci, podmioty, którym zleciliśmy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. nasi dostawcy usług IT, w tym dostawcy oprogramowania niezbędnego do przetwarzania danych lub systemów chmurowych, w których przechowywane są dane oraz dostawcy usług polegających na obsłudze przepływu poczty elektronicznej, sądy i organy publiczne, którym jest Administrator zobowiązany udostępnić Państwa dane.

5. Administrator nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Państwa dane osobowe, gromadzone w zakresie realizacji powyższych celów będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, wycofania zgody, przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych do upływu terminów wskazanych w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych. Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8. W razie powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Odmowa podania danych może skutkować niemożliwością realizacji wniosku. W przypadku zawierania umowy podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość jej zawarcia.

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.