Wstęp

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu - www.pcprsieradz.pl

 

 • Data publikacji strony internetowej: 07-01-2014
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31-03-2022

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo
 • nie wszystkie grafiki mają rozbudowane opisy alternatywne
 • brak specjalnych skrótów klawiszowych
 • Elementy aktywne w serwisie nie są dostępne za pomocą klawiatury i nie posiadają dostępnej alternatywy (kryteria WCAG: 2.1.1 - Poziom „A”).

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • załączniki, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • skany dokumentów nie wytworzonych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
 • dokumenty i informacje zalecające przekazywanie interesantom nie opisane w żaden cyfrowy sposób

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu (menu w prawym górnym rogu)
 • możliwość włączenia wersji widoku (menu w prawym górnym rogu)
 • możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych dostępnych w używanej przeglądarce (np. powiększanie tekstu z klawiatury – CTRL+(+)
 • wyróżnienie odnośników
 • tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec
 • nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach
 • linki prawidłowo wdrożone i wyróżnione praktycznie w całym serwisie
 • informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny.
 • możliwość zmiany kontrastu strony (czarne tło - żółte litery).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 27-08-2020
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 04-10-2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przed podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy w Sieradzu

Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, budynek Starostwa Powiatowego, IV piętro, pok. 410 (sekretariat).

 • E-mail: sekretariat@pcprsieradz.pl
 • Tel. (43) 827-18-07 – (43) 822-43-77  
 • Tel. Centrala telefoniczna w budynku Starostwa: (43) 822-05-01 wew. 410

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt do Koordynatora:


Krystyna Marcińczak(43) 827-18-07 wew. 409 lub

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Za aktualizowanie treści oraz dostosowanie strony został wyznaczony: ASI,  (43) 827-18-07 wew. 538 lub .

Prawo Każdego

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

- aktualizacja 03.01.2023 r.

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie usytuowane jest w budynku Starostwa Powiatowego w Sieradzu. Do budynku prowadzi jedno wejście główne od Placu Wojewódzkiego, które jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, tzn. są trzy miejsca oznaczone kolorem niebieskim, obok znajduje się łagodny podjazd dodatkowo zabezpieczony poręczami z obu stron. Dodatkowe trzy miejsca oznaczone kolorem niebieskim znajdują się z drugiej strony budynku.
      W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego. W razie konieczności zapewniana jest pomoc pracownika Centrum przy wejściu do dalszych pomieszczeń. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Do obiektu i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującymi - psem przewodnikiem. Nieopodal budynku znajduje się przystanek MPK oraz miejsce postoju taksówek. W budynku znajdują się trzy windy, które są dostępne z poziomu parteru oraz które posiadają możliwość aktywacji komunikatów głosowych. Wejście główne do budynku nie jest zabezpieczone bramkami. Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich znajdują się na parterze oraz na trzecim piętrze budynku.

Poszczególne działy Centrum są rozłożone od drugiego do czwartego piętra budynku.

Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych znajduje się na drugim piętrze budynku. Kontrastowe tablice informacyjne, które kierują do pomieszczeń PFRON znajdują się na ścianach, na wysokości umożliwiającej swobodne przeczytanie z niej informacji przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz przez osoby słabowidzące. Wejście do pomieszczenia jest oznaczone zielono kontrastowymi obwódkami wokół drzwi. Pomieszczenie działu PFRON posiadaja szersze - przystosowane drzwi dla osoby poruszającej się na wózku. Z wymogów PPOŻ został założony na drzwiach siłownik. Toaleta na drugim piętrze nie umożliwia skorzystania z niej przez osoby poruszające się nie wózku inwalidzkim.

Koordynatorzy Pieczy Zastępczej dysponują dużym pokojem, do którego prowadzą dwa korytarze (pierwszy zamknięty drzwiami z siłownikiem - PPOŻ, drugi techniczny korytarz z szafami oraz ksero. Niewielki próg pod drzwiami należy do łagodnych. Drzwi są standardowych wymiarów.

Projektowe pomieszczenia "Centrum Dla Rodziny" oraz "W Rodzinie Najlepiej" to dwa pokoje, na drugim i czwartym piętrze. Oba pomieszczenia dają możliwość wjazdu osobom na wózku i spokojnego obrotu. Drzwi do pomieszczeń są standardowych wymiarów. Na drugim piętrze na drzwiach zamontowano siłownik (PPOŻ) oraz oznaczono wejście do pokoju zielono kontrastowymi obwódkami wokół drzwi.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, działający pod PCPR w Sieradzu, znajduje się na trzecim piętrze budynku. Cztery pomieszczenia są odgrodzone od korytarza drzwiami z siłownikiem przystosowanymi do wjazdu osobie jeżdżącej na wózku inwalidzkim.
We wszystkich pomieszczeniach nie ma progów, drzwi są szersze a wewnętrzny korytarz daje możliwość spokojnego manewrowania wózkowi inwalidzkiemu. Wejścia do pomieszczeń są oznaczone zielono kontrastowymi obwódkami wokół drzwi. Toaleta na trzecim piętrze jest dostosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Sekretariat PCPR znajduje się na czwartym piętrze budynku starostwa w pokoju 410. Drzwi są standardowe i można dostać się do pomieszczenia przez delikatny próg. Jedynie z wnętrza tego pokoju jest możliwość przejścia / przejechania do sąsiadujących dwóch pomieszczeń - do Dyrektora oraz do księgowości. Toaleta na czwartym piętrze nie umożliwia skorzystania z niej przez osoby poruszające się wózku inwalidzkim.

Inne informacje i oświadczenia

Dokładamy wszelkich starań aby nasz serwis był zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.