EUPPW

_____Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu informuje, że obszerne informacje i wyjaśnienia na temat świadczenia wspierającego dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace).

_____Pragniemy podkreślić, że w zakresie kompetencji decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydają Wojewódzkie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (wojewodowie) na wniosek osoby niepełnosprawnej, jej przedstawiciela ustawowego (np. opiekuna prawnego) albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych.

_____Wnioski o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia można składać począwszy od 1 stycznia 2024 r. do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, wydającego decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia albo za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (dotyczy wniosków w formie papierowej). Oznacza to, że Powiatowy Zespół pełni jedynie rolę instytucji przekazującej dokumenty zgodnie z właściwością, i nie posiada żadnych kompetencji do prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie samej procedury administracyjnej ustalania poziomu potrzeby wsparcia. Wszelkie informacje dotyczące samego trybu są umieszczone na stronie Ministerstwa oraz dodatkowo dla osób zamieszkujących teren naszego województwa informacje są dostępne w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi (https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/wojewodzki-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci).

Poniżej zamieszczamy dane kontaktowe do Wojewódzkiego Zespołu:

 

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Lecznicza 6
93-173 Łódź

tel.: (+48) 42 664–20–48

tel.: (+48) 42 664-19-23

e-mail:

Godziny pracy:

pn, śr, czw, pt: 8.00-16.00

wt: 9.00-17.00

 

DRUKI I WNIOSKI

_____Druki wniosku oraz kwestionariusza, niezbędne podczas ubiegania się o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia umieszczone są do pobrania na stronie Wojewódzkiego Zespołu pod adresem:
WAŻNE INFORMACJE (https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/wazne-informacje)


AKTUALIZACJA 04.01.2024 r.

_____Zgodnie art. 6b3 ust. 4 ust. 1 wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia można złożyć także w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Wnioski i ich obsługę udostępniono na portalu emp@tia.

https://wnioski.mpips.gov.pl/

Skorzystanie z tej wersji możliwe jest dla osób posiadających profil zaufany (https://pz.gov.pl) lub podpis kwalifikowany. Po zalogowaniu się w panelu obsługi wniosków możliwy będzie wybór wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

EUPPW.png

Za pomocą kreatora można złożyć wniosek w wybranym Zespole Wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce pobytu osoby zainteresowanej. Kreator umożliwia także wypełnienie wersji elektronicznej kwestionariusza samooceny.

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi zachęca do wybrania właśnie takiej formy złożenia wniosku.