DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIERADZU

Krystyna Marcińczak - dyrektor

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

Renata Kaźmierczak  -  główna księgowa

Zdzisława Górska  -  księgowa

 Anna Sołtysiak -  starsza księgowa

DZIAŁ ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNY

Agnieszka Niewiadomska - sekretarka

 

ZESPÓŁ RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Elżbieta Jankowska - kierownik zespołu

Jolanta Dobrowolska - starszy pracownik socjalny

Marta Płachowicz - pracownik socjalny

Emilia Krawczyk - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Katarzyna Grajeta - młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Dominika Bratek - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Justyna Mikołajczyk - młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ z ZAKRESU PIECZY ZASTĘPCZEJ

Izabela Hadrowicz - specjalista pracy z rodziną

Anna Pachulska - samodzielny referent

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Mariusz Gorczyca - przewodniczący

Małgorzata Krzos - sekretarz

Alicja Stankiewicz - starszy pracownik socjalny

Magdalena Szmajdzińska - pedagog, doradca zawodowy

ZESPÓŁ DO SPRAW REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dorota Zakrzewska - Kierownik Zespołu

Karolina Ludziejewska - starszy referent

Anna Krymarys - samodzielny referent

Marzena Lewkowicz - samodzielny referent

DZIAŁ POMOCY SPOŁECZNEJ

Joanna Janiak - starszy pracownik socjalny

Jolanta Dobrowolska - starszy pracownik socjalny

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Tomasz Kos - poradnictwo prawne

Jolanta Dobrowolska - poradnictwo socjalne

Mariona Tworek - poradnictwo psychologiczne

 

PROJEKTY:

"Centrum Usług Społecznych"

"Centrum Dla Rodziny"

"W Rodzinie Najlepiej"

w powiecie sieradzkim

 

Iwona Zawada-Zwolińska - kierownik zespołu ds. realizacji projektów

Katarzyna Błażejewska - pracownik socjalny w WRN

Natalia Zdunek - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Joanna Małolepsza - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Paweł Pawlikowski - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

 ______________

Karolina Bartos - psycholog w WRN