Informacje ogólne

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców poprzez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Na podstawie Art.101.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r. poz. 821.zm) dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczane w placówce opiekuńczo – wychowawczej następującego typu:

 1. socjalizacyjnego
 2. interwencyjnego
 3. specjalistyczno – terapeutycznego
 4. rodzinnego

Placówka opiekuńczo – wychowawcza zapewnia dziecku całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy – do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.

Placówki na terenie powiatu sieradzkiego

Placówki opiekuńczo-wychowawcze funkcjonujące na terenie powiatu sieradzkiego:

 • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tomisławicach

 • Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „ Dom Światełko” w Godynicach

Wszystkie są placówkami typu socjalizacyjnego. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach jest prowadzona przez Powiat Sieradzki, natomiast organem prowadzącym K.P.O.W. Dom Światełko w Godynicach  jest Katolickie Stowarzyszenie „ Światełko” z siedzibą w Sieradzu.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tomisławicach

Placówka posiada 14 miejsc statutowych.

Tomisławice 16, 98-290 Warta

Tel: (43) 829 – 46 –85 fax (43) 829 – 46 – 85

e- mail: 

strona www: Dom Dziecka Tomisławice

Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „ Dom Światełko” w Godynicach

Placówka posiada 12 miejsc statutowych.

Godynice 43, 98-277 Brąszewice

Tel: (43) 821 – 15 83  fax (43) 821 – 01 – 88

e- mail: 

strona Światełko

Skierowania do placówek

Skierowania dla dzieci do placówek opiekuńczo – wychowawczych położonych na terenie powiatu sieradzkiego wydaje dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu w porozumieniu z dyrektorem placówki.

Podstawą umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce, wniosek rodziców dziecka lub osoby trzeciej o umieszczeniu dziecka w placówce.

Pobyt w placówce

Dziecko może przebywać w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej, zapewniającej całodobową opiekę do uzyskania pełnoletności. Po jej uzyskaniu osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w placówce opiekuńczo – wychowawczej za zgodą dyrektora placówki może przebywać na dotychczasowych zasadach, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli spełnia jeden z warunków:

 1. uczy się:
  • w szkole,
  • w zakładzie kształcenia nauczycieli,
  • w uczelni,
  • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego
 2. legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu  niepełnosprawności i uczy się:
  • w szkole,
  • w zakładzie kształcenia nauczycieli,
  • w uczelni,
  • na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
  • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Opłaty za pobyt w placówkach

Za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo – wychowawczej opłatę ponoszą w wysokości średniego miesięcznego wydatku utrzymania, rodzice dziecka. W przypadku braku możliwości uzyskania od rodziców całości lub części opłaty, opłatę, o której mowa ponoszą osoby dysponujące dochodem dziecka, w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty tego dochodu.

W 2023 r. na podstawie Zarządzenia Nr 3/2023 Starosty Sieradzkiego z dnia 31 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 447, 1700 i 2140.) średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie powiatu sieradzkiego przedstawiają się następująco:

 • w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Tomisławicach - 10.065,38 zł

 • w Katolickiej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Dom Światełko” w Godynicach – 4.728,71 zł