Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu zaprasza do współpracy w zakresie orzekania o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności lekarzy specjalistów w dziedzinie:

    • neurologii,
    • neurologii dziecięcej,
    • psychiatrii,
    • psychiatrii dziecięcej,
    • kardiologii,
    • laryngologii,
    • okulistyki,
    • reumatologii,
    • pediatrii,
    • ortopedii,
    • rehabilitacji medycznej,
    • chirurgii,
    • onkologii,
    • chorób wewnętrznych,
    • innych specjalizacja co najmniej I stopnia w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;

Powiatowe Centrum Pomocy Rodznie w Sieradzu informuje, że ulega zmianie adres poczty elektronicznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu. W sprawach informacyjnych dotyczących zadań realizowanych przez Zespół poza drogą telefoniczną kontaktować się można także za pomocą adresu:

EUPPW

_____Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu informuje, że obszerne informacje i wyjaśnienia na temat świadczenia wspierającego dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace).

_____Pragniemy podkreślić, że w zakresie kompetencji decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydają Wojewódzkie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (wojewodowie) na wniosek osoby niepełnosprawnej, jej przedstawiciela ustawowego (np. opiekuna prawnego) albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych.

W związku z odwołaniem z dniem 1 lipca 2023 r. stanu zagożenia epidemicznego informujemy, że od dnia 29 września 2023 r. wracamy do zasad wydawania kart parkingowych obowiązujących przed pandemią.

Wnioski złożone do 28 września 2023 r. włącznie rozpatrywane będą z zasadami obowiązujątymi w trakcie trwania pandemii COVID-19, natomiast wnioski, które zostaną złożone od 29 września 2023 r. rozpatrywane będą wg przepisów obowiązujących przed pandemią. Poniżej załączamy informacje i stosowne wnioski.

 

  • DRUK DLA OSÓB I PLACÓWEK SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK PRZED UPŁYWEM 90 DNIA OD ODWOŁANIA STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO CZYLI DO DNIA 28 WRZEŚNIA 2023 ROKU

1. Wniosek o wydanie karty parkingowej

2. Załącznik do wniosku – Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych

 

  • DRUK DLA OSÓB I PLACÓWEK SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK PO UPŁYWIE 90 DNI OD ODWOŁANIA STANU EPIDEMICZNEGO CZYLI PO 28 WRZEŚNIA 2023 ROKU

1. Wniosek o wydanie karty parkingowej

2. Załącznik do wniosku – Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych

 

WAŻNE!!!
OD DNIA 29.09.2023 r. Wniosek
 o wydanie karty parkingowej składany jest OSOBIŚCIE przez wnioskodawcę z wyjątkiem:

  1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
  2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
  3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd) do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zaś w przypadku placówki do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na siedzibę placówki.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu zaprasza do współpracy w zakresie orzekania o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności lekarzy specjalistów w dziedzinie:

    • neurologii,
    • neurologii dziecięcej,
    • psychiatrii,
    • psychiatrii dziecięcej,
    • kardiologii,
    • laryngologii,
    • okulistyki,
    • reumatologii,
    • pediatrii,
    • ortopedii,
    • rehabilitacji medycznej,
    • chirurgii,
    • onkologii,
    • chorób wewnętrznych,
    • innych specjalizacja co najmniej I stopnia w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;

oraz:

    • psychologów,
    • psychologów dziecięcych.