W związku z odwołaniem z dniem 1 lipca 2023 r. stanu zagożenia epidemicznego informujemy, że od dnia 29 września 2023 r. wracamy do zasad wydawania kart parkingowych obowiązujących przed pandemią.

Wnioski złożone do 28 września 2023 r. włącznie rozpatrywane będą z zasadami obowiązujątymi w trakcie trwania pandemii COVID-19, natomiast wnioski, które zostaną złożone od 29 września 2023 r. rozpatrywane będą wg przepisów obowiązujących przed pandemią. Poniżej załączamy informacje i stosowne wnioski.

 

  • DRUK DLA OSÓB I PLACÓWEK SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK PRZED UPŁYWEM 90 DNIA OD ODWOŁANIA STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO CZYLI DO DNIA 28 WRZEŚNIA 2023 ROKU

1. Wniosek o wydanie karty parkingowej

2. Załącznik do wniosku – Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych

 

  • DRUK DLA OSÓB I PLACÓWEK SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK PO UPŁYWIE 90 DNI OD ODWOŁANIA STANU EPIDEMICZNEGO CZYLI PO 28 WRZEŚNIA 2023 ROKU

1. Wniosek o wydanie karty parkingowej

2. Załącznik do wniosku – Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych

 

WAŻNE!!!
OD DNIA 29.09.2023 r. Wniosek
 o wydanie karty parkingowej składany jest OSOBIŚCIE przez wnioskodawcę z wyjątkiem:

  1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
  2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
  3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd) do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zaś w przypadku placówki do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na siedzibę placówki.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu zaprasza do współpracy w zakresie orzekania o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności lekarzy specjalistów w dziedzinie:

    • neurologii,
    • neurologii dziecięcej,
    • psychiatrii,
    • psychiatrii dziecięcej,
    • kardiologii,
    • laryngologii,
    • okulistyki,
    • reumatologii,
    • pediatrii,
    • ortopedii,
    • rehabilitacji medycznej,
    • chirurgii,
    • onkologii,
    • chorób wewnętrznych,
    • innych specjalizacja co najmniej I stopnia w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;

oraz:

    • psychologów,
    • psychologów dziecięcych.

Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu informuje, że zmianie uległy przepisy dotyczące ważności orzeczeń o niepełnosprawności, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych, których okres ważności upływa/upływał w czasie obowiązywania tzw. ustawy COVID-owej.

W dniu 5 maja 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 852), w której zawarto m.in.  przepisy przejściowe określające wydłużenie ważności wyżej cytowanych orzeczeń oraz kart parkingowych (art. 10, art. 23 oraz art. 24).

Zmiany dotyczące ważności orzeczeń  i kart parkingowych wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia - czyli w dniu 06.08.2023 r.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosporawności w Sieradzu informuje, że od 1 lipca 2021 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1438) wprowadzające rozwiązania prawne umożliwiające osobom niepełnosprawnym złożenie wniosku o wydanie karty parkingowej oraz jej odbioru bez konieczności osobistego stawiennictwa w siedzibie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W związku z powyższym zmianie uległ wzór wniosku o wydanie karty parkingowej, który w obecnej formie obowiązuje od 1 lipca 2021 r. Nowy formularz można pobrać z poniższego odnośnika lub skorzystać z zakładki druki do pobrania.

Pobierz wniosek w formacie PDF.

UWAGA!!!

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z kolejną falą epidemii wirusa COVID-19 Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu ponownie zwraca się z apelem do wszystkich zainteresowanych o ograniczenie wizyt w Zespole do niezbędnego minimum celem załatwiania spraw urzędowych związanych z: orzekaniem o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności, uzyskaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność / stopień niepełnosprawności oraz kart parkingowych.

Zalecamy kontakt telefoniczny pod numerem 43 822 03 69 celem uzyskania szczegółowych informacji na temat aktualnej sytuacji dotyczącej funkcjonowania jednostki oraz ustalenia, czy kontakt osobisty celem załatwienia powyższych spraw przez poszczególne osoby jest konieczny.

Większość spraw można załatwić za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, w takim przypadku przesyłki i listy pocztowe proszę kierować na adres:

Powiatowy Zespół
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz

Jeżeli sprawa nie jest terminowa lub termin jej realizacji jest instrukcyjny – odłóżcie Państwo jej załatwienie na później. Jeśli jednak sprawa jest pilna i wymaga wizyty w urzędzie – prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 43 822 03 69 celem upewnienia się, czy wizyta w jednostce będzie możliwa i w jaki sposób będzie można ją zrealizować.

Uwaga!

W siedzibie Zespołu wprowadzone zostały ograniczenia w dostępie do pomieszczeń. Z dostępu dla osób zainteresowanych wyłączona została poczekalnia oraz sekretariat. Obsługa odbywa się przy stanowisku obsługi zaraz za drzwiami wejściowymi. Jednostka wyposażona została w środki ochrony osobistej. Proszę o stosowanie się do poleceń pracowników obsługi Zespołu dotyczących procesu Państwa obsługi oraz komunikatów podawanych na stronach Ministerstwa Cyfryzacji oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną, apeluję do Państwa o szczególną rozwagę w kontaktach z Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu. Tylko w ten sposób możemy zminimalizować ryzyko zakażenia się zarówno Państwa, jak i pełniących swoje obowiązki pracowników obsługi administracyjnej Zespołu oraz możemy przez świadome działanie i odpowiedzialność minimalizować szerzenie się epidemii.

Prosimy o rozwagę i odpowiedzialne działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa.

Dane teleadresowe jednostki:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu
Plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz
tel. 43 822 03 69

@: pzon.sieradz@gmail.com

www: https://pcprsieradz.pl/powiatowy-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci