logotyp

 

Program
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

 

Rozpoczynamy nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024.

O przyjęciu do Programu decyduje:

 • spełnienie kryteriów przewidzianych dla odbiorców usług, wymienionych w Rozdziale III Regulaminu,

 • kolejność kompletnie złożonych dokumentów oraz

 • limit miejsc jakie posiada Realizator.

Program będzie realizowany od 8 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.


Do kogo Program jest skierowany?

Z Programu mogą skorzystać osoby mieszkające na terenie Powiatu Sieradzkiego:

1. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:

    • znacznym lub

    • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

2. traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Celem Programu jest:

 • wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne;

 • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;

 • możliwość skorzystania z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych aktywności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;

 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami;

 • umożliwienie uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.


Co musisz zrobić, aby przystąpić do Programu?

 1. Zapoznaj się z regulaminem i zakresem świadczenia usług Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2024.

 2. Wypełnij dokumenty przystąpienia do Programu.

 3. Dołącz kopię orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych 

 4. Złóż dokumenty:

 • osobiście w siedzibie Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz II Piętro pokój 209 w godz. 7:30 – 15:30.

 1. Masz pytania? Zadzwoń lub napisz

  tel. 43 827 18 07 lub


Załączniki do pobrania:

 1. Program AOON JST edycja - 2024
 2. Regulamin Programu AOON
 3. Załącznik A do Regulaminiu
 4. Załącznik B do Regulaminu
 5. Załącznik C do Regulaminiu
 6. Załącznik D do Regulaminiu
 7. Załącznik E do Regulaminiu
 8. Załącznik F do Regulaminiu
 9. Załącznik G do Regulaminiu

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2024 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego