UCHWAŁA NR XVI/114/2012 RADY  POWIATU  SIERADZKIEGO 

z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429) Rada Powiatu Sieradzkiego postanawia

§    1

     Nadać Statut Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie 
w Sieradzu stanowiący załącznik do uchwały.

§    2 

     Traci moc uchwała Nr XVII/118/04 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 
22 czerwca 2004 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie
w Sieradzu zmieniona uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego Nr XV/96/08 z dnia 29 lutego 2008 r.

§    3 

     Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi  Powiatu Sieradzkiego.

 §    4

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2012 r.

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIERADZU

§    1.   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, zwane dalej „Centrum” działa
w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
 4. niniejszego Statutu.

§    2.  

 1. Centrum jest jednostką organizacyjną Powiatu Sieradzkiego prowadzoną formie jednostki budżetowej.
 2. Siedzibą Centrum jest miasto Sieradz.
 3. Obszar działania Centrum obejmuje teren powiatu sieradzkiego.

§    3.  

 1. Przedmiotem działalności Centrum jest realizacja zadań powiatu w zakresie:
 2. pomocy społecznej,
 3. wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
 4. polityki prorodzinnej,
 5. wspierania osób niepełnosprawnych,
 6. innych zadań określonych w ustawach, w tym zadań należących do zakresu działań powiatu z zakresu administracji rządowej i przypisanych do realizacji Centrum.

Podstawową działalnością Centrum jest realizacja zadań powiatu określonych
w szczególności w:

 1. ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
 2. ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
 3. ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),
 4. ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887)