W związku z odwołaniem z dniem 1 lipca 2023 r. stanu zagożenia epidemicznego informujemy, że od dnia 29 września 2023 r. wracamy do zasad wydawania kart parkingowych obowiązujących przed pandemią.

Wnioski złożone do 28 września 2023 r. włącznie rozpatrywane będą z zasadami obowiązujątymi w trakcie trwania pandemii COVID-19, natomiast wnioski, które zostaną złożone od 29 września 2023 r. rozpatrywane będą wg przepisów obowiązujących przed pandemią. Poniżej załączamy informacje i stosowne wnioski.

 

 • DRUK DLA OSÓB I PLACÓWEK SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK PRZED UPŁYWEM 90 DNIA OD ODWOŁANIA STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO CZYLI DO DNIA 28 WRZEŚNIA 2023 ROKU

1. Wniosek o wydanie karty parkingowej

2. Załącznik do wniosku – Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych

 

 • DRUK DLA OSÓB I PLACÓWEK SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK PO UPŁYWIE 90 DNI OD ODWOŁANIA STANU EPIDEMICZNEGO CZYLI PO 28 WRZEŚNIA 2023 ROKU

1. Wniosek o wydanie karty parkingowej

2. Załącznik do wniosku – Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych

 

WAŻNE!!!
OD DNIA 29.09.2023 r. Wniosek
 o wydanie karty parkingowej składany jest OSOBIŚCIE przez wnioskodawcę z wyjątkiem:

 1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
 2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
 3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd) do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zaś w przypadku placówki do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na siedzibę placówki.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE OD 29 WRZEŚNIA 2023 r.

Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej:

Do wniosku należy dołączyć:

1. Fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami – wyjątek: osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka jest umieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

2. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21,00 zł na poniższe konto:.

Nazwa odbiorcy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu

Adres odbiorcy: 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3

PKO BP S.A. ODDZIAŁ 1 W SIERADZU
76 1020 4564 0000 5402 0010 9694

tytuł przelewu: opłata za wydanie karty parkingowej

3. Do wglądu – oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6 b ust. 3 pkt. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj.: Dz. U. z 2023 r., poz.100 ze zm).

Karta parkingowa dla placówki:

Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

Do wniosku placówki dołącza się:

 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej – 21,00 zł na poniższe konto:

  Nazwa odbiorcy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu
  Adres odbiorcy: 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3

  PKO BP S.A. ODDZIAŁ 1 W SIERADZU

  76 1020 4564 0000 5402 0010 9694

  tytuł przelewu: opłata za wydanie karty parkingowej
 • przedstawia się do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

Składając wniosek, wnioskodawca oświadcza o:

 • posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki;
 • prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej;
 • aktualności i zgodności ze stanem faktycznym danych podanych we wniosku.

________________

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki.
Wniosek osoby niepełnosprawnej składa się do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, natomiast wniosek placówki składa się do przewodniczącego zespołu właściwego ze względu na siedzibę placówki.

Wniosek o wydanie karty parkingowej składany jest OSOBIŚCIE przez wnioskodawcę z wyjątkiem:

 1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
 2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
 3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd) do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zaś w przypadku placówki do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na siedzibę placówki.

——————————————————————————————————————

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE DO 28 WRZEŚNIA 2023 r.

Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej:

Do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2, wniosek o wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej lub osobie upoważnionej do reprezentowania placówki może zostać złożony z wyłączeniem obowiązku jej osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320).

Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:

 1. jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy,
 2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej – 21,00 zł.
 3. ksero orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności.

Składając wniosek, przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6 b ust. 3 pkt. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Karta parkingowa dla placówki:

Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

Do wniosku placówki dołącza się:

 1. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej – 21,00 zł,
 2. przedstawia się do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

Do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2, wniosek o wydanie karty osobie upoważnionej do reprezentowania placówki może zostać złożony z wyłączeniem obowiązku jej osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320).

Składając wniosek, wnioskodawca oświadcza o:

 1. posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki;
 2. prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej;
 3. aktualności i zgodności ze stanem faktycznym danych podanych we wniosku.

——————————————————————————————————————

Uprawnienia do karty parkingowej na podstawie orzeczeń wydanych przed 1 lipca 2014r.

Uprawnienia do karty parkingowej zachowują jedynie osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności, posiadające w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności jeden z trzech symboli przyczyny niepełnosprawności: 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna) oraz zawierające wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej.

Uprawnienia do karty parkingowej na podstawie orzeczeń wydanych po 1 lipca 2014r.

Na podstawie orzeczeń wydawanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności po 1 lipca 2014r., kartę parkingową mogą otrzymać jedynie osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Przy czym osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mogą otrzymać kartę parkingową jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem: 04-O, 05-R, 07-S lub 10-N.
Kartę parkingową mogą otrzymać również osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej nie przysługuje osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności.