DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINlE W SIERADZU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Informatyka w wymiarze 1 etat
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3, lV piętro (sekretariat-pokoj 410) lub przesłać pocztą na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Nabór na wolne stanowisko pracy lnformatyka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu - nabór nr 1" w terminie do dnia 7 czerwca 2024 roku do godz. 13.00 (decyduje data wpływu).

Procedura naboru prowadzona będzie w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r, poz. 530).

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej poprzez informację umieszczoną na stronie internetowej Biuletynu lnformacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, lV piętro.

lnformacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu lnformacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, przez okres co najmniej 3 miesięcy.


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Informatyka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu

Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowisko pracy
Informatyka w wymiarze 1 etat
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sieradzu