01

     W dniu 28 listopada 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Sieradzu odbyła się powiatowa konferencja poświęconą przeciwdziałaniu przemocy wobec najmłodszych pod hasłem „Dzieci – ofiary przemocy w rodzinie".


Uczestniczyło w niej 90 specjalistów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie: pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, wychowawców, nauczycieli, asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, przedstawicieli kuratorów sądowych i policji, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych ze wszystkich gmin powiatu sieradzkiego.
     Celem konferencji było podniesienie świadomości w obszarze problemu przemocy wobec najmłodszych oraz refleksja nad sytuacją dzieci uwikłanych w przemoc.

     Wygłoszono wykłady dotyczące problemu szeroko pojętej przemocy wobec najmłodszych i skutków jej stosowania oraz form pomocy udzielanej dzieciom doświadczającym przemocy ze strony najbliższych (m.in. zaprezentowano obraz dziecka krzywdzonego i psychologiczne aspekty pracy z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie). Wystąpili specjaliści działający na rzecz ofiar przemocy w rodzinie: Mirosława Kątna oraz Patrycja Kurowska- Kowalczyk z Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Warszawie, a także Małgorzata Apolinarska, która współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy i Interwencji Społecznej w Warszawie. Uczestnicy konferencji mieli również możliwość wysłuchania przedstawiciela Sądu Rejonowego w Sieradzu – Julity Oleśniewicz, pełniącej funkcję Kierownika Kuratorskiej Służby Sądowej, która przybliżyła prawne aspekty reagowania w przypadku podejrzenia stosowania przemocy wobec najmłodszych. Spotkanie zakończył Marcin Szymański - koordynator Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Zduńskiej Woli ze Stowarzyszenia „TRAMPOLINA DLA POLSKI" Oddział w Zduńskiej Woli, który zapoznał zebranych z ofertą pomocową ośrodka, skierowaną do dzieci i ich rodzin – osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz świadków przestępstw. Poinformował między innymi o możliwości udzielenia pokrzywdzonym niezwłocznej pomocy prawnej, psychologicznej, psychoterapeutycznej i materialnej.
     Konferencja stanowiła element lokalnej kampanii społecznej promującej działania służące przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Uczestnicy konferencji otrzymali zaktualizowany informator skierowany dla mieszkańców powiatu sieradzkiego, pn. „STOP PRZEMOCY!", który zawiera przydatne wskazówki i opis zagadnień związanych z problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz plakat z informacją, gdzie można uzyskać profesjonalną pomoc (dotyczy Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu).

1 3 5 6 8 10 11 12 13 14