WAŻNA INFORMACJA !

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu uprzejmie informuje, iż Powiat Sieradzki w roku 2021 wyraził gotowość realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III".

W związku z powyższym PCPR ogłasza nabór wniosków w obszarach B, C, D, F i G programu:


1) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
2) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
3) obszar D – likwidacja barier transportowych;
4) obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
5) obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2021 r.:


1) obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
2) obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
3) obszar D – na likwidację barier transportowych do:
a. 105.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
b. 80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
c. 270.000,00 zł dla autobusów;
4) obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
5) w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej
i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Celami operacyjnymi programu są:
1. zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych urzędów, placówek edukacyjnych oraz środowiskowych domów samopomocy;
2. zatrudnienie osób niepełnosprawnych w nowotworzonych spółdzielniach socjalnych osób prawnych;
3. zwiększenie możliwości uzyskania wsparcia dla projektów gmin i powiatów oraz organizacji pozarządowych dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
4. zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne;
5. zwiększenie dostępności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych na terenach powiatów pozbawionych tych placówek oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury warsztatów terapii zajęciowej na terenach powiatów, gdzie te placówki funkcjonują;
6. zwiększenie aktywności samorządów powiatowych w działaniach dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Jednocześnie informujemy, że nabór wniosków w obszarze A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz w obszarze E trwa w trybie ciągłym.

W przypadku obszaru A oraz E programu projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu bezpośrednio do Oddziału PFRON, właściwego dla miejsca realizacji projektu.

Wnioski w obszarach B, C, D, F i G należy składać do dnia 05 lutego 2021 roku w siedzibie PCPR Sieradz
Plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz
II piętro, pok. 206, tel. 43 827-18-07, 43 822-43-77

Druki wniosków znajdują się w zakładce – Druki do pobrania.

Szczegółowe informacje o „Programie wyrównywania różnic między regionami III" w tym obowiązujący program, procedury oraz kierunki działań i warunki brzegowe znajdują się na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl w zakładce – Programy i zadania PFRON.