Pojazdy, których zakup został dofinansowany przez PFRON w ra-mach „Programu wyrównywania różnic między regionami III", mogą słu-żyć gminom do dowozu do punktów szczepień przeciwko wirusowi COVID-19 osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia trudności w dotarciu do tych punktów.

Zarząd PFRON podjął w tej sprawie uchwałę w związku z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Uchwała potwierdza możliwość wykorzystania pojazdów sfinanso-wanych ze środków PFRON do przewozu do punktów szczepień przeciw COVID-19 wszystkich osób objętych decyzjami wojewodów skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego, a także możliwość aneksowania, na podstawie art. 15 zzf1 ustawy z dnia 2 marca 2020r, umów na podstawie których przekazano dofinansowanie PFRON do zakupu pojazdów.
     Przypominamy, że w przypadku aneksowania umowy dotyczącej po-jazdów użytkowanych przez gminy i organizacje pozarządowe właściwym do zawarcia aneksu do umowy jest powiat, na którego terenie znajduje się gmina albo siedziba organizacji pozarządowej. W przypadku gdy użytkow-nikiem pojazdów jest powiat – aneks z nim zawiera właściwy oddział PFRON.

Uchwała Zarządu PFRON