Zatrudnienie na czas określony w ramach umowy o pracę w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy (cały etat).

 1. Wymagania niezbędne – koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej może być osoba, która:
1) posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) prawo jazdy kategorii B.

2. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie zawodowe (w szczególności wcześniejsza praca na stanowisku koordynatora),
2) odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, samodzielność,
3) dyspozycyjność,
4) obsługa komputera: pakietów biurowych, poczty elektronicznej, umiejętność korzystania
z Internetu,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Między innymi:
1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej.
2. Przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i rodziną zastępczą, planu pomocy dziecku.
3. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną,
w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
4. Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.
5. Sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej
i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie.

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) i list motywacyjny,
2) dokument poświadczający wykształcenie,
3) świadectwa pracy,
4) dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
5) oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną (zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego ogłoszenia).
5. Miejsce wykonywania powierzonej pracy: siedziba PCPR w Sieradzu.

6. Inne informacje

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie PCPR w Sieradzu (pokój 410) lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3 do 30 kwietnia 2021 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej”.

Oferty, które wpłyną do PCPR po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający kryteria formalne będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Zastrzega się prawo niewybrania żadnego kandydata.

Pobierz plik PDF z pełnym ogłoszeniem do druku