Ogłoszenie w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie, na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego”.

Zarząd Powiatu Sieradzkiego informuje, że zadanie publiczne pod nazwą: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego” przekazano Katolickiemu Stowarzyszeniu „Światełko”, Godynice 42, 98-277 Brąszewice.

Powierzenie realizacji zadania następuje w oparciu o zapis ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

ICON PDF