Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu uprzejmie informuje, iż Powiat Sieradzki w roku 2022 wyraził gotowość realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III".

W związku z powyższym PCPR ogłasza nabór wniosków w obszarach B, C, D, F i G programu:      

 1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 3. obszar D – likwidacja barier transportowych;
 4. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
 5. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2022 r.:

 1. obszar Bdo 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – przy 65% udzialewłasnym;
 2. obszar Cdo 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku - przy 50% udziale własnym;
 3. obszar D – na likwidację barier transportowych do:
  1. 120.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  2. 100.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  3. 300.000,00 zł dla autobusów,
 • Przy 25% udziale własnym – w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 • Przy 15% udziale własnym – w przypadku projektów dotyczących warsztatu terapii zajęciowej
 1. obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
 2. w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Jednocześnie informujemy, że nabór wniosków w obszarze A – zapewnienie dostępności
w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz w obszarze E trwa w trybie ciągłym.
W przypadku obszaru A oraz E programu projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu bezpośrednio do Oddziału PFRON, właściwego dla miejsca realizacji projektu.

Wnioski w obszarach B, C, D, F i G należy składać do dnia 10 lutego 2022 roku w siedzibie PCPR Sieradz

Plac Wojewódzki 3

98-200 Sieradz

II piętro, pok. 206, tel. 43 827-18-07, 43 822-43-77

Druki wniosków znajdują się w zakładce – Druki do pobrania.

Szczegółowe informacje o „Programie wyrównywania różnic między regionami III”
w tym obowiązujący program, procedury oraz kierunki działań i warunki brzegowe znajdują się na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl w zakładce – Programy i zadania PFRON.