W związku ze zmianą Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.) i ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz 821 ze zm.) informujemy:

Od dnia 1 stycznia 2022 r. organem właściwym do przyjmowania wniosków, prowadzenia postępowań, przyznawania oraz obsługi programu rządowego dotyczącego przyznania świadczenia wychowawczego (500+) jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Dodatek wychowawczy/dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej zostaje zastąpiony przez świadczenie wychowawcze (500+).

Od 1 stycznia 2022 r. osoby uprawnione do pobierania świadczenia wychowawczego (składające po raz pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego) tj. m.in. rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych czy dyrektorzy domów pomocy społecznej dla dzieci wnioski o świadczenie wychowawcze mogą złożyć do ZUS tylko elektronicznie, np. przez PUE ZUS.

Decyzje, na mocy których zostało przyznane prawo do dodatku wychowawczego/dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w art. 80 ust. 1a oraz art. 113a Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (…) tracą moc z dniem końcowej daty obowiązywania decyzji, jednak nie później niż do dnia 31 maja 2022 r.

Oznacza to, że osoby sprawujące pieczę zastępczą i dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, którym Starosta Sieradzki przyznał dodatek wychowawczy/dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będą nadal go otrzymywać w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r., z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu. W przypadku, gdy uprawnienie do dodatku wychowawczego / dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego kończy się
w okresie między 1 stycznia 2022 r. a 31 maja 2022 r. – zostanie ono przedłużone z urzędu do dnia 31 maja 2022 r.

Od 1 czerwca 2022 roku:
- Rodzina zastępcza / prowadzący rodzinny dom dziecka składa w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosek (o symbolu SW-O).
- Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej składa w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosek o symbolu SW-D.

Do wniosku o przyznanie świadczenia rodzina zastępcza/ prowadzący rodzinny dom dziecka/ dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej załącza zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, które potwierdza umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Świadczenie wychowawcze będzie przekazywane w formie bezgotówkowej na wskazany przez osobę uprawnioną rachunek bankowy.

Ze szczegółowymi zasadami składania wniosków można zapoznać się w poniższym linku:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

Zgodnie z informacją ZUS w sprawie świadczenia wychowawczego można otrzymać pomoc:

W Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: oraz we wszystkich placówkach ZUS i podczas e-wizyty w ZUS.