Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY PSYCHOLOGA
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu przy placu Wojewódzkim 3

Szczegóły w niżej zamieszczonym załączniku PDF:

Pobierz plik PDF z pełnym ogłoszeniem do druku

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy: złożyć osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu (sekretariat Dyrektora PCPR w Sieradzu, IV piętro, pokój 410) lub przesłać pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na wolne stanowisko pracy Psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu” do dnia 31.08.2023 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do PCPR w Sieradzu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.