Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

(aktualizacja 27.02.2023 r.)

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

który jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole policealnej, kolegium, szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym/ wieczorowym/ zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu) lub szkoły doktorskie.

(Aktualizacja 27.02.2023 r.)