Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu informuje, że zmianie uległy przepisy dotyczące ważności orzeczeń o niepełnosprawności, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych, których okres ważności upływa/upływał w czasie obowiązywania tzw. ustawy COVID-owej.

W dniu 5 maja 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 852), w której zawarto m.in.  przepisy przejściowe określające wydłużenie ważności wyżej cytowanych orzeczeń oraz kart parkingowych (art. 10, art. 23 oraz art. 24).

Zmiany dotyczące ważności orzeczeń  i kart parkingowych wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia - czyli w dniu 06.08.2023 r.

  1. Komplet dokumentów - wniosek o ustalenie niepełnosprawności - dotyczy dzieci do 16-roku życia:

  1. Komplet dokumentów - wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności - dotyczy osób od 16-roku życia:

  1. Komplet dokumentów - wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień:

  1. Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność / stopień niepełnosprawności:

  1. Wniosek o wydanie karty parkingowej dla osóby niepełnosprawnej lub placówki:

  1. Wniosek osoby niepełnosprawnej o wydanie zaświadczenia o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności: