... w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu z dnia 05 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia wzorów kart ocen merytorycznych wniosków dotyczących barier funkcjonalnych dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, w zakresie rehabilitacji społecznej.

Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 4/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu z dnia 05 marca 2018 roku otrzymuje brzmienie określone
w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pobierz plik PDF z zarządzeniem do druku pobierz plik PDF z dodatkowymi kryteriami