Przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii przywrócona została możliwość realizacji turnusów rehabilitacyjnych, o których mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Możliwość realizacji turnusów istnieje od dnia 15 maja 2021 r.  Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa powyżej, jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uczestnika tego turnusu z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego albo zaszczepienie się przeciwko COVID-19.
Jeżeli konieczność obecności opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym wynika z wniosku lekarza kierującego osobę niepełnosprawną na turnus to również warunkiem wyjazdu na taki turnus jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego albo zaszczepienie się przeciwko COVID-19.

Testy w kierunku SARS-CoV-2 mogą być finansowane ze środków publicznych.

Podstawą wykonania testu, finansowanego ze środków publicznych dla osób, o których mowa powyżej, jest skierowanie wystawione:
1) po dokonaniu przez te osoby zgłoszenia za pośrednictwem formularza udostępnionego przez ministra właściwego do spraw zdrowia na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra, lub
2) przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.