DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINlE W SIERADZU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Informatyka w wymiarze 1 etat
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3, lV piętro (sekretariat-pokoj 410) lub przesłać pocztą na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Nabór na wolne stanowisko pracy lnformatyka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu - nabór nr 1" w terminie do dnia 7 czerwca 2024 roku do godz. 13.00 (decyduje data wpływu).

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Psychologa

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu przy placu Wojewódzkim 3


Szczegóły w niżej zamieszczonym załączniku PDF:

Pobierz plik PDF z pełnym ogłoszeniem do druku


 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy: złożyć osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu (sekretariat Dyrektora PCPR w Sieradzu, IV piętro, pokój 410) lub przesłać pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na wolne stanowisko pracy Psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu” do dnia 29.02.2024 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do PCPR w Sieradzu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip-pcpr.spsieradz.finn.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie PCPR w Sieradzu, plac Wojewódzki 3 przez okres co najmniej 3 miesięcy.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY PSYCHOLOGA
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu przy placu Wojewódzkim 3

Szczegóły w niżej zamieszczonym załączniku PDF:

Pobierz plik PDF z pełnym ogłoszeniem do druku

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy: złożyć osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu (sekretariat Dyrektora PCPR w Sieradzu, IV piętro, pokój 410) lub przesłać pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na wolne stanowisko pracy Psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu” do dnia 31.08.2023 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do PCPR w Sieradzu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu
OGŁASZA NABÓR NA ZASTĘPSTWO
Młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu przy placu Wojewódzkim 3

 

Szczegóły w niżej zamieszczonym załączniku PDF:

Pobierz plik PDF z pełnym ogłoszeniem do druku

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy: złożyć osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu (sekretariat Dyrektora PCPR w Sieradzu, IV piętro, pokój 410) lub przesłać pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na wolne stanowisko pracy Młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu” do dnia 31.08.2023 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do PCPR w Sieradzu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.