Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu zaprasza do współpracy w zakresie orzekania o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności lekarzy specjalistów w dziedzinie:

    • neurologii,
    • neurologii dziecięcej,
    • psychiatrii,
    • psychiatrii dziecięcej,
    • laryngologii,
    • okulistyki,
    • reumatologii,
    • pediatrii,
    • chorób wewnętrznych.

1. Wymagania:

    • wykształcenie wyższe medyczne,
    • prawo wykonywania zawodu,
    • co najmniej I stopień specjalizacji z wyżej wymienionych.

Wymogi kwalifikacyjne jakie powinien spełniać lekarz określa §21 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1110, z późn. zm.).

2. Zadania i czynności lekarza w Zespole polegają na:

    • weryfikacji złożonej dokumentacji medycznej w zakresie kompletności oraz konieczności jej uzupełnienia o niezbędne wyniki badań diagnostycznych oraz inne dokumenty związane ze stanem zdrowia osoby zainteresowanej mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności,
    • udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu w charakterze przewodniczącego składu orzekającego, przeprowadzenie badania lekarskiego, wywiadu oraz zebranie materiału dowodowego dokumentującego stan zdrowia orzekanego i wypełnienie na tej podstawie oceny stanu zdrowia – w trakcie posiedzenia składu orzekającego,
    • wydawanie na podstawie obowiązujących przepisów:
– orzeczeń o niepełnosprawności,
– orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

3. Warunkiem niezbędnym udziału lekarza – członka zespołu w posiedzeniach składów orzekających jest odbycie szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi przy ul. Leczniczej 6, zakończonego zdobyciem zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Szkolenia są bezpłatne.

4. Lekarze specjaliści - członkowie składów orzekających zatrudnieni są w Zespole na podstawie umów cywilnoprawnych, w których określany jest szczegółowy zakres przedmiotu zlecenia oraz wynikające z tego zobowiązania finansowe. Dopuszczamy możliwość zawarcia umowy z gabinetem praktyki lekarskiej.

5. Posiedzenia składów orzekających Zespołu odbywają się w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych, od poniedziałku do piątku.

6. Zespół posiada dobrze wyposażoną bazę lokalową, pomieszczenia są klimatyzowane, budynek spełnia wymagania dotyczące obsługi osób niepełnosprawnych.

7. Szczegółowych informacji na temat rekrutacji (wymagane dokumenty, szczegóły współpracy oraz inne pytania) udziela Mariusz Gorczyca - przewodniczący Zespołu, w godz. pracy urzędu pod nr telefonu: 43 822 05 01 wew. 319 lub Małgorzata Krzos – sekretarz Zespołu, w godz. pracy urzędu pod nr telefonu: 43 822 03 69 lub 501 690 614.

8. Dane adresowe jednostki:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Sieradzu
Plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz
tel. 43 822 03 69
mob. 501 690 614
mail: pzon.sieradz@gmail.com

Zapraszamy serdecznie do współpracy.