Spotkanie PPS

W dniu 7 marca 2024 roku  w Starostwie Powiatowym w Sieradzu, w sali 113  odbyło się spotkanie Partnerów Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Sieradzkim na lata 2023-2030, które dotyczyło zadań przewidzianych do realizacji wspólnie i w porozumieniu w 2024 roku.

W spotkaniu wzięło udział 35 przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, Zespołów Interdyscyplinarnych, Miejskich i Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z całego powiatu. Ponadto obecni byli  przedstawiciele Sądu Rejonowego w Sieradzu, Prokuratury Rejonowej w Sieradzu, Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu, organizacji pozarządowych, Poradni Psychologicznych w Sieradzu i Warcie, szkół ponadpodstawowych, Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu.

Podczas spotkania omówiono zaplanowane zadania, przewidziane do realizacji na terenie całego Powiatu Sieradzkiego i skierowane do wszystkich mieszkańców powiatu m.in. organizacja powiatowej kampanii społecznej w maju br., realizacja programów profilaktyczno - edukacyjnych  dla rodzin w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych, prowadzenie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych, skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli z zakresu przemocy domowej, rówieśniczej i cyberprzemocy. Ponadto realizacja programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej oraz szkolenia skierowane do wszystkich przedstawicieli służb zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy domowej.

Spotkanie zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.