2

     Informujemy, że w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" realizowanego w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu przekazało sprzęt komputerowy i audiowizualny dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu sieradzkiego.
    Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Projekt niesie pomoc w organizacji zdalnego nauczania, przez co umożliwia wzmocnienie rodzin zastępczych, i placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie bezpiecznej realizacji ich zadań w okresie epidemii.