pfron org

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu w związku z ogłoszeniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informuje o czasowym ograniczeniu w wykonywaniu działalności leczniczej m.in. turnusów rehabilitacyjnych - od dnia 24 października 2020r. do odwołania.


Zgodnie z „ § 7b. Do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie wykonywania działalności leczniczej polegające na zaprzestaniu: [...]
2) udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej,
w tym rehabilitacji w ramach:
a) turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875);[...]"
Jeżeli mają Państwo zarezerwowany termin turnusu rehabilitacyjnego, który ma rozpocząć się po dniu 24 października 2020 r. – skontaktujcie się ze swoim organizatorem turnusu rehabilitacyjnego celem ustalenia innego, późniejszego terminu, o czym poinformujcie PCPR w Sieradzu.
Jednocześnie tut. Centrum przypomina, iż przyznane dofinansowanie należy wykorzystać do końca 2020r. (wyjazd na 14-dniowy turnus rehabilitacyjny może rozpocząć się najpóźniej 31 grudnia 2020 a zakończyć w roku 2021). Przyznane dofinansowanie nie przechodzi na rok następny.
Beneficjenci, którzy rozpoczęli turnus rehabilitacyjny przed dniem 24 października 2020 r., kontynuują rehabilitację zgodnie z harmonogramem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (43) 827-18-07, (43) 822-43-77.