logo CUS

Nowy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Sukcesem zakończyły się starania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu i partnerów lokalnych o pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych na realizację nowatorskich działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami i osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Podpisano umowę na realizację projektu CUŚ w Powiecie Sieradzkim. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, realizowany w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027.

Funkcję Partnera Wiodącego projektu pełni Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

Partnerami  projektu są:

  • Powiat Sieradzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu
  • Gmina Brzeźnio/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU w Sieradzu
  • Fundacja Usług Lokalnych.

Okres realizacji projektu: 01.03.2024 r. do 30.04.2027 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 8 045 230,73 zł  (słownie: osiem milionów czterdzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści złotych 73/100) i obejmuje :

  • dofinansowanie w kwocie 7 642 969,19 zł (słownie: siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych, 19/100) z następujących źródeł:
  1. finansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej 6 838 446,12zł (słownie: sześć milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych, 12/100), co stanowi 85,00 % wydatków kwalifikowalnych projektu,
  2. finansowanie wkładu krajowego z budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej 804 523,07 zł (słownie: osiemset cztery tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote, 07/100), co stanowi 10,00 % wydatków kwalifikowalnych projektu,
  • Wkład własny w kwocie 402 261,54 zł (słownie: czterysta dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden złotych, 54/100).

Partnerzy zapewnią różnorodne działania na rzecz osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które obejmą cały powiat sieradzki. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych świadczonych w Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Sieradzkim. Poprzez realizację w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 zadań: pobytów wytchnieniowych, usług asystenckich, usług opiekuńczych, szkoleń dla kadry projektu, teleopieki, "Klubu Pełnego Darów" oraz punktu informacyjnego zostanie poszerzone wsparcie dla osób niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako Partner projektu będzie wdrażać zadania :

1. Krótkookresowy pobyt wytchnieniowy-  wsparciem zostaną objęte osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich opiekunowie faktyczni. Zadaniem objętych będzie 20 uczestników. Pobyty będą trwały maksymalnie do 12 tygodni, obejmujące: wyżywienie, zakwaterowanie, konsultacje lekarska, całodobową opiekę pielęgniarską, terapię zajęciową, możliwość refundacji kosztów transportu osoby zależnej w miejsce pobytu. Działanie ma na celu zapewnienie opieki dla uczestników projektu w zastępstwie za opiekunów faktycznych zamieszkujących teren Powiatu Sieradzkiego.

2. Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- Zadanie skierowane do 15 uczestników którzy będą objęci wsparciem 3 AOON średnio przez 33 godziny miesięcznie. W ramach wsparcia asystenta realizowane będą działania mające na celu uspołecznienie osób z niepełnosprawnością poprzez pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, wizyty lekarskie, towarzyszenie w wyjść w miejsca kulturalne itp. W ramach zadania finansowane będą koszty transportu osób z niepełnosprawnością, koszty wyjść w miejsca kulturalne itp. Zadanie skierowane jest do mieszkańców Powiatu Sieradzkiego posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.