Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 • Radosny chłopiec i napis PCPR w Sieradzu
 • Dłonie odciśnięte kolorową farbą z elementami radosnymi przypominające wiosenną łąkę oraz logo PCPR.
 • Loga Centrum Usług Społecznych.

RODO - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH:

Przewodniczący Powiatowego Zespołu  do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu
adres: Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, pok. 318 (sekretariat)
Tel. 43 822 03 69, 43 822 05 01 wew. 318
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych osobowych:

KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Tel. 505 896 828
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania:

 • Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, na podstawie ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • karty parkingowej na postawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

 • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu, a także przez wymagany przepisami prawa okres archiwizacji zgodny z kategorią archiwalną, wynikającą z Jednolitego rzeczowego wykazu akt

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji).

7. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest:

 • warunkiem wydania orzeczenia / legitymacji/ karty parkingowej przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu LUB
 • dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wniosku/ załatwienia sprawy w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu.

10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profi

RODO - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu

 INFORMACJA

Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem udostępnionych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu - Pani/Pana danych osobowych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu realizując zadania publiczne na rzecz i w interesie mieszkańców powiatu przetwarza dane osobowe osób fizycznych. Realizując podstawową zasadę RODO polegającą na rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, którego siedziba mieści się przy Placu Wojewódzkim 3, 98-200 Sieradz.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniew Sieradzu
adres:
Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, pok. 410 (sekretariat)
Tel.
43 827 18 07, 43 822 05 01 w. 410
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: https://pcprsieradz.pl

2. W jednostce powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który stoi na straży przestrzegania zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w jednostce.

KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Tel.
505 896 828
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W razie wątpliwości lub pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych – prosimy o kontakt z Inspektorem drogą komunikacji elektronicznej, telefonicznym lub osobistym (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania).

3. Administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO przetwarza dane osobowe, w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) p
rzetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d)
przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
e)
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Dane wrażliwe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust 2 a, b, c, g, h, j RODO.

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów ustaw:

a) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
b)
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
c) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
d)
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
e) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych.

5. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w ściśle określonym celu, o którym będziemy informować, przy pozyskiwaniu danych osobowych (z wyłączeniem sytuacji, w których przepis prawa polskiego zwalnia jednostkę od obowiązku informacyjnego).

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania.

7. Dane osobowe mogą być przekazywane:

a) upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek
b) dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
c)
podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania.

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, co do zasady przysługują następujące prawa:

a) prawo do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych
b) prawo dostępu do treści swoich danych
c)
prawo do informacji o przetwarzanych danych osobowych, określonych w art. 15 ust. 1 RODO
d)
prawo do sprostowania nieprawidłowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
e)
prawo do bycia zapomnianym, w sytuacji gdy przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego jednostki oraz wykonywania zadań publicznych lub sprawowania władzy publicznej
f) prawo do ograniczenia przetwarzania danych
g) prawo do przenoszenia danych innemu administratorowi (jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie zgody lub w związku z zawarciem umowy)
h)
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w związku ze szczególną sytuacją (prawo to przysługuje wówczas, gdy jednostka przetwarza dane w związku z realizacją zadania publicznego)
i)
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wnioski dotyczące praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można składać osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, sekretariat pok. nr 410 lub pocztą, faxem lub drogą mailową.

11. Podawanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne.

12. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez jednostkę danych osobowych jest niezgodne z RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.

UWAGA!!! Nabór nowych uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżałach

      Zapraszamy mieszkańców powiatu sieradzkiego oraz miasta Sieradza do udziału w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżałach.

Czytaj więcej: UWAGA!!! Nabór nowych uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżałach