Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  • Radosny chłopiec i napis PCPR w Sieradzu
  • Radosna dziewczynka na tle zielonej trawy i drzew oraz logo PCPR z informacjami adresowymi PCPR.
  • Loga Centrum Usług Społecznych.
  • Regionalny interwencyjny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży pogadajmy
  • Napis w zielonym kolorze Centrm dla Rodziny

Uwaga! Informacja

Czytaj dalej ...

Życzenia :)

Zyczenia 2019

RODO - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 ) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu.

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy:

- telefonicznie: 43 822 03 69 lub 43 822 05 01 wew. 318

- listownie: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu, ul. Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz

- e-mail: pzon.sieradz@gmail.com

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Sławomir Mazur, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 727931623 lub adresem e-mail: iod.pzon@pcprsieradz.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, na podstawie ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

  • wydania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

  • wydania karty parkingowej na postawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

4. Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wypełnić obowiązki wynikające z zawartych umów lub przepisów prawa, w tym należycie wykonać usługę, bądź skorzystać z przysługujących nam uprawnień, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, banki, ubezpieczyciele, kancelarie prawne, doradcy podatkowi, biegli rewidenci, podmioty, którym zleciliśmy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. nasi dostawcy usług IT, w tym dostawcy oprogramowania niezbędnego do przetwarzania danych lub systemów chmurowych, w których przechowywane są dane oraz dostawcy usług polegających na obsłudze przepływu poczty elektronicznej, sądy i organy publiczne, którym jest Administrator zobowiązany udostępnić Państwa dane.

5. Administrator nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Państwa dane osobowe, gromadzone w zakresie realizacji powyższych celów będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, wycofania zgody, przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych do upływu terminów wskazanych w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych. Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8. W razie powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Odmowa podania danych może skutkować niemożliwością realizacji wniosku. W przypadku zawierania umowy podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość jej zawarcia.

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

RODO - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 ) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy w Sieradzu. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy:

- telefonicznie: 43 827 18 07 lub 43 822 05 01 w. 410

- listownie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu ul. Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz

- e-mail: pcpr.sieradz@gmail.com

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Sławomir Mazur, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 727931623 lub adresem e-mail: iod.pcpr@pcprsieradz.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 12. 03.2004 r. o pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dochodzenia roszczeń na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dokonania niezbędnych rozliczeń, w szczególności podatkowych w związku z zawarciem umowy w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 9 ust. 2 lit. a, b i c RODO,

- wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w związku z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4. Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wypełnić obowiązki wynikające z zawartych umów lub przepisów prawa, w tym należycie wykonać usługę, bądź skorzystać z przysługujących nam uprawnień, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, banki, ubezpieczyciele, kancelarie prawne, doradcy podatkowi, biegli rewidenci, podmioty, którym zleciliśmy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. nasi dostawcy usług IT, w tym dostawcy oprogramowania niezbędnego do przetwarzania danych lub systemów chmurowych, w których przechowywane są dane oraz dostawcy usług polegających na obsłudze przepływu poczty elektronicznej, sądy i organy publiczne, którym jest Administrator zobowiązany udostępnić Państwa dane.

5. Administrator nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Państwa dane osobowe, gromadzone w zakresie realizacji powyższych celów będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, wycofania zgody, przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych do upływu terminów wskazanych w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych. Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8. W razie powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Odmowa podania danych może skutkować niemożliwością realizacji wniosku. W przypadku zawierania umowy podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość jej zawarcia.

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Avon Alert - Kampania przeciw przemocy wobec kobiet!

     Informujemy, że fundacja Feminoteka wraz z firmą Avon ruszyły z ogólnopolską kampanią przeciwko przemocy wobec kobiet: MOC KOBIET. Skreśl niepotrzebne.
Wraz z projektem, światło dzienne ujrzała aplikacja Avon Alert, mająca na celu pomoc kobietom, które zostały dotknięte przemocą.

AvonAlert

Aplikacja Avon Alert pozwala na bezpłatną pomoc pod numerem
888 88 33 88 (czynnym pon-pt od 8:00 – 20:00),

skorzystanie z cha-tu 24/7 oraz edukację w kwestii przemocy.

Dostępna jest pod adresem avonalert.pl

Czytaj więcej: Avon Alert - Kampania przeciw przemocy wobec kobiet!