Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu uprzejmie informuje, iż Powiat Sieradzki również w roku 2014 uczestniczy w programie celowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Program wyrównywania różnic między regionami II".

W związku z powyższym PCPR ogłasza nabór wniosków i wystąpień w:

 • obszarach A, B, C, D, F do dnia 31 marca 2014 r.,
 • obszarze E do dnia 31 października 2014 r. 

KIERUNKI DZIAŁAŃ

Obszary programu które będą realizowane w 2014 roku:

 • Obszar A – (wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny) - część kosztów wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,
 • Obszar B – (likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) - część kosztów likwidacji barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
 • Obszar C – (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) - część kosztów utworzenie spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
 • Obszar D – (likwidacja barier transportowych) - część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych,
 • Obszar E – (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – wymagany wkład własny beneficjentów w projekty,
 • Obszar F – (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – cześć kosztów utworzenia warsztatów terapii zajęciowej ( prace adaptacyjne, modernizacja lub rozbudowa obiektu, zakup niezbędnego wyposażenia)

Wysokość środków przeznaczonych na realizację projektów

Wysokość środków Funduszu, przeznaczonych na realizację każdego projektu dofinansowanego w ramach programu, których nie może przekroczyć:

 • w przypadku obszaru A, B, C - 40% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu;
 • w przypadku obszaru D – 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu;
 • w przypadku obszaru E – wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 15% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania,
 • zgodnie z warunkami brzegowymi przyjętymi w danym roku przez Zarząd PFRON.


Jednocześnie Fundusz informuje, iż warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach programu jest posiadanie przez PFRON środków finansowych umożliwiających realizację programu.
Procedury, aktualne druki oraz szczegółowe informacje na temat „Programu wyrównywania różnic między regionami II” dostępne są na stronie internetowej PFRON adres internetowy: http:/www.pfron.org.pl pod hasłem programy i zadania PFRON.

Miejsce składania wniosków

Wnioski i wystąpienia należy składać w siedzibie PCPR:
98-200 Sieradz,
ul. Plac Wojewódzki 3.
IV piętro, pok. 407, tel. 43 827-18-07