Informacje o dofinansowaniu sprzętu rehabilitacyjnego

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:

  1. Osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli ich dochód nie przekracza odpowiednio kwoty:
    • 50% przeciętnego wynagrodzenia – na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
    • 65 % przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku osoby samotnej.
  2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związana z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi -  do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ( np. aparaty słuchowe, buty ortopedyczne, wózki inwalidzkie, parapodia, pieluchomajtki, balkoniki, protezy itp. ) przyznawane na podstawie odrębnych przepisów,  mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne,  jeżeli ich dochód nie przekracza odpowiednio kwoty:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia – na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65 % przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku osoby samotnej.
Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:
  • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
  • do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa wyżej, wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Kiedy można składać wnioski

Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w każdym czasie, natomiast osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej  do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

Istnieje możliwość przedłożenia   oferty(faktura pro-forma) określającej cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin reazlizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do reazlizacji