UCHWAŁA Nr 407/2021, ZARZĄDU POWIATU SIERADZKIEGO z dnia 13.04.2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowych kryteriów rozpatrywania wniosków z zakresu rehabilitacji społecznej, dofinansowywanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w 2021 roku.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 5 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), w związku z art. 35 a ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573), § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. 2015 r. poz.926 oraz z 2019 r. poz. 1275) oraz § 2 Uchwały Nr XXXII/255/2021 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 30.03.2021r. w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane przez Powiat Sieradzki w 2021 roku uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się „ Dodatkowe kryteria rozpatrywania wniosków z zakresu rehabilitacji społecznej, dofinansowywanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pobierz plik PDF z uchwałą zarządu Pobierz plik PDF z dodatkowymi kryteriami