Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu informuje, iż posiadane środki finansowe pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczone na realizację zadania pn. dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w roku bieżącym zostały rozdysponowane. W przypadku ewentualnego pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację ww. zadania, będziemy informować na naszej stronie internetowej. Nieprzyznanie dofinansowania do końca bieżącego roku jest jednoznaczne z negatywnym rozpatrzeniem wniosku, co zobowiązuje wnioskodawcę do odbioru oryginałów faktur złożonych w PCPR. Ponadto informujemy, iż wnioski złożone w 2021 roku, nie przechodzą do realizacji na rok następny tj. na rok 2022. Wnioskodawcy, którym nie zostało przyznane dofinansowanie z powodu niewystarczającej ilości środków finansowych Funduszu przeznaczonych na dane zadanie w roku rozpatrywania wniosku, mogą wystąpić o dofinansowanie ponownie w roku następnym, składając nowy wniosek i aktualizując wymagane załączniki.