pfron

Uwaga! III tura naboru wniosków

Informujemy, iż trzecia tura naboru wniosków w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością rozpocznie się 1 marca 2024 r. od godziny 10:00 i potrwa do 31 marca 2024 r. do godz. 23:59.

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia następujące warunki:

 1. jest osobą, która nie może poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego i legitymuje się ważnym:
  • orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji albo

  • orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

  • orzeczeniem, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a albo art. 62 ust. 2 pkt 1 albo ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

 2. oświadczy, że nie dokona zbycia pojazdu dofinansowanego ze środków Programu, przez okres co najmniej 60 miesięcy od dnia otrzymania dofinansowania;
 3. nie została umieszczona w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich.

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)https://sow.pfron.org.pl/

 • przez teletransmisję danych;

 • w Oddziale PFRON przy pomocy pracownika Funduszu
  kontakt z Oddziałem Łódzkim PFRON: tel.: 42 20 50 100, 42 20 50 103.

Szczegółowe informacje o Programie znajdują się na stronie internetowej
Funduszu
www.pfron.org.pl w zakładce – Programy i zadania PFRON - Programy
realizowane obecnie.