pfron

Uwaga! Zmiany w Programie „Samodzielność – Aktywność –
Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta


_____Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu informuje, że z dniem 1 marca bieżącego roku weszła w życie bardzo korzystna zmiana w Programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta.

_____Obecnie w programie dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego może być udzielane na okres nawet 5 lat (60 miesięcy).

_____Program jest realizowany bezterminowo, wnioski można składać w trybie ciągłym.

Dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego może otrzymać osoba z niepełnosprawnością która:

  1. posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym;

  2. posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
    lub
    opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą;

  3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

  4. złoży oświadczenie, że nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;

  5. złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Szczegółowe informacje o programie PFRON „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” można uzyskać pod nr telefonu 43/827-18-07 (osoba do kontaktu: Anna Krymarys) lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, pok. 207.