Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu informuje, że zmianie uległy przepisy dotyczące ważności orzeczeń o niepełnosprawności, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych, których okres ważności upływa/upływał w czasie obowiązywania tzw. ustawy COVID-owej.

W dniu 5 maja 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 852), w której zawarto m.in.  przepisy przejściowe określające wydłużenie ważności wyżej cytowanych orzeczeń oraz kart parkingowych (art. 10, art. 23 oraz art. 24).

Zmiany dotyczące ważności orzeczeń  i kart parkingowych wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia - czyli w dniu 06.08.2023 r.

Przepis ten dotyczy sytuacji, gdy w dniu wejścia w życie ww. ustawy osoba niepełnosprawna będzie legitymowała się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym na czas określony, którego termin ważności został przedłużony na podstawie art. 15h ust. 1 ustawy covidowej. Zgodnie z jego treścią utrata ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności będzie następowała etapowo, w sposób wskazany w tym przepisie.

Ważność orzeczeń!!!

  • Orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, o których mowa w art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w brzmieniu dotychczasowym, których okres ważności:
    1. upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. - zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,
    2. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. - zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r.,
    3. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu - zachowują ważność do dnia 30 września 2024 r.
  • jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (czyli dnia „uprawomocnienia” się nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności w sytuacji, gdy osoba nie skorzysta z przepisów wydłużających ważność orzeczeń, tylko złoży ponownie wniosek celem otrzymania nowego orzeczenia).
Ważność kart parkingowych!!!
  • Karty parkingowe dla osób indywidualnych zachowają ważność według podanych wyżej zasad i terminów dotyczących orzeczeń. Jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności (czyli dnia „uprawomocnienia” się nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności w sytuacji, gdy osoba nie skorzysta z przepisów wydłużających ważność orzeczeń, tylko złoży ponownie wniosek celem otrzymania nowego orzeczenia).
  • Natomiast karty parkingowe dla placówek – instytucji, których ważność była przedłużana automatycznie na podstawie tzw. ustawy COVID-owej, zachowają ważność do 31 marca 2024 r.

___________________

UWAGA!!! Wszystkie wydane, aktualnie obowiązujące (ważne) orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności oraz karty parkingowe, które utracą swoją ważność po dniu 6 sierpnia 2023 r., nie będą już podlegały pod ww. przepis - nie będą wydłużane z mocy prawa. Aby ponowić ważność takich dokumentów należy złożyć stosowne wnioski i poddać się procedurze określnej dla danego typu dokumentu.