Zarząd Powiatu Sieradzkiego ogłasza konkurs ofert zlecenia zadania publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.821 ze zm.) pod nazwą: „ Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego”.
     Do konkursu mogą przystąpić podmioty wymienione w art.3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową dotyczącą zapewnienia całodobowej opieki w formie placówki opiekuńczo-wychowawczej.

- uchwała

- załącznik 1

- załącznik 2