Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY INFORMATYKA
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu przy placu Wojewódzkim 3

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3, IV piętro (sekretariat-pokoj 410) lub przesłać pocztą na adres  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Nabór na wolne stanowisko pracy lnformatyka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu" w terminie do dnia 6 maja 2024 roku do godz. 13.00 (decyduje data wpływu).

Procedura naboru prowadzona będzie w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j., Dz. U. z 2022 r. poz. 530).

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej poprzez informację umieszczoną na stronie internetowej Biuletynu lnformacii Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, IV piętro (sekretariat-pokoj 410). lnformacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu lnformacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, przez okres co najmniej 3 miesięcy.


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Informatyka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu

Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowisko pracy Informatyka
w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Sieradzu