ZARZĄDZENIE  Nr  1 /2023

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu

         z dnia 10 stycznia 2023 r.

w sprawie  zasad przyznawania w 2023 r. rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka.

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1) i art. 182  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 447 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

  • 1

1. Dofinansowanie do wypoczynku dziecka przyznawane jest na pisemny wniosek rodziny zastępczej/prowadzącego rodzinny dom dziecka.

2. Zasady przyznawania dofinansowania do wypoczynku dziecka określa Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  • 2

Dofinansowanie do wypoczynku następuje w ramach posiadanych na ten cel środków finansowych, przy czym łączna kwota  nie może przekroczyć 600,00 zł na dziecko w danym roku kalendarzowym.

  • 3

Zasady i wysokość dofinansowania do wypoczynku dotyczą dzieci, dla których Powiat Sieradzki  jest właściwy ze względu na zamieszkanie  przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej. W przypadku dzieci pochodzących z innego powiatu wysokość dofinansowania będzie uzgadniana każdorazowo z powiatem właściwym.

  • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

______________________

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2023 Dyrektora PCPR w Sieradzu z dnia 10 stycznia 2023 r.

Zasady przyznawania w 2023 r. rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka.

1. Dofinansowanie do wypoczynku dziecka można uzyskać po spełnieniu poniższych warunków: wypoczynek będzie przebiegał poza miejscem zamieszkania, będzie odbywał się w formie zorganizowanej (kolonie, obóz, zimowisko, turnus, wycieczka).

2. Podstawą przyznania dofinansowania do wypoczynku oprócz złożenia pisemnego wniosku (na druku stanowiącym załącznik nr 1a) będzie złożenie oferty wypoczynku potwierdzającej termin, miejsce oraz cenę wyjazdu/pobytu/ dziecka.

3. Wnioski o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecka będą rozpatrywane w kolejności złożenia do wyczerpania środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie na dany rok kalendarzowy.

4. Przyznanie bądź odmowa dofinansowania następuje w drodze decyzji administracyjnej.

5.  Przyznane dofinansowanie wypłacane będzie na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy.

6. Z wykorzystanego zgodnie z celem dofinansowania rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka zobowiązani są rozliczyć się w terminie 30 dni od daty zakończenia wypoczynku (w formie imiennych faktur, rachunków, zaświadczeń, biletów).  Nierozliczenie przyznanego świadczenia w terminie jest równoznaczne z koniecznością zwrotu przyznanej kwoty w całości. Ewentualny zwrot niewykorzystanego dofinansowania następuje na zasadach jak dla świadczeń nienależnie pobranych.

______________________

ICON PDF