ZARZĄDZENIE Nr 1/2024

 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu

z dnia 3 stycznia 2024 r.

w sprawie zasad przyznawania w 2024 r. rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka.

Na podstawie art,83 ust. 1 pkt 1) i art. 182 ustawy z dnia 9 czerwca 2021 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Dofinansowanie do wypoczynku dziecka przyznawane jest na pisemny wniosek rodziny zastępczej / prowadzącego rodzinny dom dziecka.
2. Zasady przyznawania dofinansowania do wypoczynku dziecka określa Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dofinansowanie do wypoczynku następuje w ramach posiadanych na ten cel środków finansowych,  przy czym łączna kwota świadczenia na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej nie może przekroczyć 600,00 zł w danym roku kalendarzowym.

§ 3

Zasady i wysokość dofinansowania do wypoczynku dotyczą dzieci, dla których Powiat Sieradzki jest właściwy ze względu na niejsce zamieszkania przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej. W przypadku dzieci pochodzących z innego powiatu wysokość dofinansowania będzie uzgadniana każdorazowo z powiatem właściwym.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Szczegóły w załączniku:

ICON PDF