Powiat Sieradzki zawarł ze Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim umowę o wsparcie realizacji rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej – Umowa Nr 16/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. na kwotę 108.120,00 zł.

Celem programu było wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej. Wsparcie zostało udzielone ze środków Funduszu Pracy w formie dofinansowania. Dofinansowaniu podlegały koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pełniących funkcję zawodowej rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka, zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, które pełniły ww. funkcje w danym miesiącu począwszy od 1 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Powiat wykorzystał dofinansowanie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5 zawodowych rodzin zastępczych, 1 rodziny zastępczej prowadzącej rodzinny dom dziecka oraz 2 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Całkowita wartość zadania wyniosła 216.213,81 zł z czego kwota dofinansowania ze środków programu wyniosła 108.120 zł.


plakat