Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Zasady dofinansowania.

  1. O dofinansowanie ze środków Funduszu w/w zadania, jeżeli ich realizacja  umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne:
    •  mające trudności w poruszaniu się,
    • są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,
    • w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie uzyskały na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu,
  2. Wnioski o dofinansowanie osoba niepełnosprawna może złożyć w każdym czasie.
  3. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
  4. Szczegółowy zakres finansowy zadania określa kosztorys inwestorski sporządzony w oparciu o zasady kosztorysowania obowiązujące w budownictwie .