Informacje ogólne.

Bariery techniczne to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie. 

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Poprzez likwidację barier w komunikowaniu się w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej rozumie się m.in. zakup i montaż specjalistycznych urządzeń, aparatów i sygnalizatorów dla osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy, ułatwiających samodzielne życie w społeczeństwie.  

Zasady dofinansowania.

  1. Dofinansowanie zadań ze środków PFRON następuje na pisemny wniosek złożony odpowiednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
  2. Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych w każdym czasie.
  3. O dofinansowanie zadania , jeżeli jego realizacja ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
 

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych wynosi dla osób niepełnosprawnych do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez starostę z osobą niepełnosprawną.