Informacje ogólne.

Przez organizację kultury należy rozumieć działalność kulturalną polegającą na  wspieraniu i  promocji  twórczości,  edukacji  i  oświaty kulturalnej,  działań i inicjatyw kulturalnych oraz na ochronie dziedzictwa kultury ( art. 1 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  - Dz. U. Nr 13 poz. 123). Art. 2 tej ustawy mówi, że formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz  ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury. W zakres tego pojęcia, zgodnie z cytowaną ustawą  wchodzą: widowiska, akcje oświatowe, rozrywkowe oraz imprezy artystyczne lub rozrywkowe.

Przez organizację sportu w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej. (Dz. U. Nr 81 poz. 889 ze zm. ) jest formą aktywności człowieka, mającą  na celu doskonalenie jego sił psychofizycznych, indywidualnie lub zbiorowo, według reguł umownych. Natomiast zgodnie z art. 3  tej ustawy rekreacja ruchowa jest formą aktywności fizycznej podejmowaną   dla   wypoczynku   i   odnowy   sił   psychofizycznych.  Zadania z zakresu rehabilitacji powinny być realizowane przez: m.in. popularyzację walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych.

 
Pojęcie turystyka zdefiniowane jest w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych( Dz. U. Nr  55 poz. 578 ). Zgodnie z art. 3 tej ustawy w zakres pojęcia wchodzą:
  • impreza turystyczna – co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu,
  • wycieczka – rodzaj imprezy turystycznej, której program obejmuje zmianę miejsca pobytu jej uczestników.
 Turystyka to zorganizowane, zbiorowe lub indywidualne wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, wędrówki po obcym terenie, mające cele krajoznawcze lub będące formą czynnego wypoczynku.

Kto może starać się o dofinansowanie.

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki mogą ubiegać się osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

  • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez   okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;
  • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;
  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.
 

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

Wnioski o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.
Dofinansowanie zadania następuje na pisemny wniosek złożony do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego dla siedziby w przypadku osoby fizycznej.

Przez organizację kultury należy rozumieć działalność kulturalną polegającą na  wspieraniu i  promocji  twórczości,  edukacji  i  oświaty kulturalnej,  działań i inicjatyw kulturalnych oraz na ochronie dziedzictwa kultury ( art. 1 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  - Dz. U. Nr 13 poz. 123). Art. 2 tej ustawy mówi, że formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz  ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury. W zakres tego pojęcia, zgodnie z cytowaną ustawą  wchodzą: widowiska, akcje oświatowe, rozrywkowe oraz imprezy artystyczne lub rozrywkowe.

Przez organizację sportu w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej. (Dz. U. Nr 81 poz. 889 ze zm. ) jest formą aktywności człowieka, mającą  na celu doskonalenie jego sił psychofizycznych, indywidualnie lub zbiorowo, według reguł umownych. Natomiast zgodnie z art. 3  tej ustawy rekreacja ruchowa jest formą aktywności fizycznej podejmowaną   dla   wypoczynku   i   odnowy   sił   psychofizycznych.  Zadania z zakresu rehabilitacji powinny być realizowane przez: m.in. popularyzację walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych.
 
Pojęcie turystyka zdefiniowane jest w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych( Dz. U. Nr  55 poz. 578 ). Zgodnie z art. 3 tej ustawy w zakres pojęcia wchodzą:
  • impreza turystyczna – co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu,
  • wycieczka – rodzaj imprezy turystycznej, której program obejmuje zmianę miejsca pobytu jej uczestników.
 Turystyka to zorganizowane, zbiorowe lub indywidualne wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, wędrówki po obcym terenie, mające cele krajoznawcze lub będące formą czynnego wypoczynku.